Home | Contact

Subsidie

Op de Actie Groenlicht led tl is de zogenaamde Energie-investeringsaftrek regeling (EIA) van toepassing. Dit betekent dat u 44% van uw investering (inclusief installatiekosten) mag aftrekken van uw bruto bedrijfsresultaat.

Hiermee komt u op u een investeringsvoordeel van 11%. Samen met de besparing op energiekosten, vervangingskosten van de oude conventionele tl-buizen en de EIA zorgt u ervoor dat uw investering zeer snel wordt terugverdiend. De subsidie kan zeer eenvoudig worden aangevraagd. Kruis hiervoor het formulier-aanvraagformulier-vakje op onze website aan. U bespaart direct 11% op uw aanschaf en installatie.

Energie Investeringsaftrek van 44% (EIA)

Deze fiscale regeling is bedoeld voor ondernemers die investeren in energiebesparing en duurzame energie. Zij kunnen een deel van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. Het ministerie van Economische Zaken wil investeringen in energiebesparing en duurzame energie stimuleren. Deze regeling verkort de terugverdientijd van dergelijke investeringen. SenterNovem voert de EIA-regeling uit samen met de Belastingdienst. Op deze website vindt u informatie over de voorwaarden. U kunt ook een aanvraagformulier downloaden. Bij de Belastingdienst voert het bureau IRWA in Breda deze regeling uit.

Kunt u ook gebruikmaken van de EIA?

Iedere ondernemer die investeert in duurzame energie of een bedrijfsmiddel dat aan een bepaalde energiebesparingsnorm voldoet, kan in aanmerking komen voor de EIA. Deze regeling biedt ondernemers een direct financieel voordeel. Maar liefst 44 procent van de investeringskosten van deze bedrijfsmiddelen is, met een maximum van 108 miljoen Euro per jaar, aftrekbaar van de fiscale winst.

Welke investeringen komen in aanmerking?

Bedrijfsmiddelen die een doelmatig gebruik van energie bevorderen en voldoen aan vastgestelde energieprestatie-eisen komen in aanmerking voor de EIA. Een energieprestatie-eis is bijvoorbeeld een besparingsnorm per geinvesteerde euro, een rendementseis en een energiekeurmerk. Er zijn vijf toepassingsgebieden met elk een eigen energieprestatie-eis:

* bouwwerken;
* apparatuur en processen;
* het gelijktijdig opwekken van warmte en kracht;
* transportmiddelen;
* het aanwenden of toepassen van duurzame energie.

In de uitgebreide brochure Energielijst 2007 staan voorbeelden van investeringen waarvan in de praktijk is bewezen dat ze voldoen aan de eisen van de EIA. De voorbeeldenlijst is echter niet limitatief; iedere investering die voldoet aan de energieprestatie-eisen komt in aanmerking voor energie-investeringsaftrek. Wel moet, als de investering niet op de voorbeeldenlijst voorkomt, aannemelijk worden gemaakt dat aan de EIA-eisen wordt voldaan.

Hoe werkt de EIA-regeling?

Als u een bedrijfsmiddel heeft aangeschaft dat aan een bepaalde energieprestatie-eis voldoet, mag altijd 44 procent van het investeringsbedrag ten laste worden gebracht van de winst over het kalenderjaar waarin het bedrijfsmiddel is aangeschaft. U betaalt uiteindelijk minder inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.

De hoogte van de EIA

Om in aanmerking te komen voor de EIA moeten de kosten van een bedrijfsmiddel minimaal 450,-Euro bedragen en het totale bedrag aan energie-investeringen per kalenderjaar dient ten minste 2.100,- Euro te zijn.
Het bedrag dat u mag aftrekken van de fiscale winst is 44 procent van de investeringskosten met een maximum 108 miljoen Euro per jaar.

Hoe vraagt u Energie Investeringsaftrek aan?

Stap 1: Aanmelden van de investering
Het bedrijfsmiddel waarvoor u EIA wilt aanvragen, moet u aanmelden met het formulier Melding/verzoek om verklaring Energie-investeringsaftrek(EIA) inkomstenbelasting/vennootschapsbelasting, verkrijgbaar via onze site. Dit formulier moet u binnen drie maanden na het aangaan van de verplichting sturen naar het Bureau Investeringsregelingen en Willekeurige Afschrijvingen te Breda. Bij een maatschap of vennootschap onder firma moet elke maat of vennoot apart en op tijd een meldingsformulier inleveren.

Stap 2: Ontvangstbevestiging
Binnen vier weken nadat u het formulier heeft verstuurd, stuurt het Bureau Investeringsregelingen en Willekeurige afschrijvingen u een ontvangstbevestiging, met daarin het registratienummer van uw
melding. Ook stuurt het bureau een afschrift van het formulier naar SenterNovem.

Stap 3: Verklaring
SenterNovem geeft namens het Ministerie van Economische Zaken een verklaring af waarin staat of het bedrijfsmiddel dat u heeft aangemeld in aanmerking komt voor de EIA. Het kan zijn dat SenterNovem u eerst om meer inlichtingen vraagt.

Stap 4: Belastingaangifte
Uw EIA-aanvraag verwerkt u in uw aangifte inkomsten of vennootschapsbelasting. Uiteindelijk stelt de Belastingdienst de aanslag vast. Daarin kan de dienst de Energie Investeringsaftrek accepteren, gedeeltelijk accepteren of afwijzen.